Algemene voorwaarden Beyond Stress BV

Algemene voorwaarden “Beyond Stress BV” gevestigd te Middeloolaan 12 1985 AC Driehuis.

Artikel 1 Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Beyond Stress BV en deelnemers aan een traject van Beyond Stress BV.

1.2 Onder deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Beyond Stress BV een overeenkomst sluit tot het verzorgen van een coaching, training, therapie of die daadwerkelijk deelneemt aan een coaching, training of therapie van Beyond Stress BV (hierna te noemen: deelnemer).

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst en omvang van verplichtingen

2.1 Aanmelding gebeurt schriftelijk, telefonisch of per e-mail.

2.2 Beyond Stress BV verzendt, na de ontvangst van een aanmelding, een schriftelijke bevestiging van deelname aan een training, coaching of therapie aan de aanmelder. Hiermee is de overeenkomst tussen Beyond Stress BV en deelnemer tot stand gebracht.

2.3 Met Beyond Stress BV gesloten overeenkomsten leiden voor Beyond Stress BV tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Beyond Stress BV gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Beyond Stress BV verlangd kan worden.

2.4 Voorzover Beyond Stress BV voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Beyond Stress BV uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Artikel 3 Annulering coaching, training of therapie

3.1 De deelnemer heeft het recht om een overeengekomen coaching, training of therapie schriftelijk of per email te annuleren. Beyond Stress BV zal dit schriftelijk bevestigen, waarna de overeenkomst is geannuleerd.

3.2 Tot 30 dagen voor aanvang van de coaching of training kan die kosteloos door de deelnemer worden geannuleerd.

3.3 Tot 15 dagen voor aanvang van de coaching of training kan die tegen betaling van 50% van de overeengekomen prijs door de deelnemer worden geannuleerd.

3.4 In geval van annulering 15 dagen of korter voor aanvang van de coaching of training door de deelnemer, dient de volledige (100%) overeengekomen prijs te worden voldaan.

3.5 Ook indien de deelnemer op of na de eerste dag van de coaching of training deelname beëindigt, of om andere redenen er niet aan deelneemt, dient de volledig overeengekomen prijs te worden voldaan.

3.6 Het is toegestaan om ter vervanging een andere deelnemer te laten aanmelden voor de betreffende coaching of training. Indien Beyond Stress BV oordeelt dat de vervangende deelnemer geschikt is voor deelname en een overeenkomst tussen hen gesloten is, zullen geen annuleringskosten aan de oorspronkelijke deelnemer in rekening worden gebracht.

3.7 Beyond Stress BV heeft het recht om bij onvoldoende aanmeldingen een training te annuleren. Indien van toepassing zorgt Beyond Stress BV in dat geval voor volledige terugbetaling van reeds gedane betalingen aan deelnemers.

3.8 Er kunnen situaties van overmacht ontstaan die de doorgang van een geplande training of coaching verhinderen. Bijvoorbeeld door ziekte van een trainer of coach, of het niet beschikbaar zijn van de locatie. Beyond Stress BV heeft het recht een training of coaching om een dergelijke reden af te breken, op te schorten of te annuleren. Reeds gedane betalingen voor niet geleverde delen van trainings- of coachingstrajecten zullen in een dergelijk geval worden terugbetaald, tenzij een alternatief traject wordt afgesproken.

3.9 Individuele afspraken binnen het traject dienen minimaal 48 uur van tevoren afgezegd te worden. Weekend worden in de 48 uur niet meegerekend. Wanneer een deelnemer een bijeenkomst het lopende traject niet kan bijwonen, kan deze sessie worden ingehaald in een individuele sessie. Indien en voorzover er meerdere sessies individuele sessies nodig zijn, dan worden deze sessies aan de deelnemer doorberekend.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Beyond Stress BV spant zich in om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Beyond Stress BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Beyond Stress BV blijft verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van deze werkzaamheden.

4.3 Deelnemers verplichten zich tot het betalen van de door Beyond Stress BV ingediende nota’s binnen de in die nota vermelde termijn.

4.4 Indien tijdige betaling uitblijft is Beyond Stress BV gerechtigd invorderingsmaatregelen te treffen, dan wel de betreffende overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Beyond Stress BV is tegenover de deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor het bedrag van de hoogte van de coaching- of trainingsgelden per schadeveroorzakend feit. Hierbij wordt een opvolgende reeks feiten als één feit beschouwd.

5.2 Beyond Stress BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

5.3 Beyond Stress BV is niet aansprakelijk in het geval de deelnemer, of een derde, de mogelijkheid heeft een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

5.4 Beyond Stress BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade, materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan en/of het uitvoeren van opdrachten in de coaching of training van Beyond Stress BV.

5.5 Voor zover Beyond Stress BV gehouden is schade te vergoeden, is de vergoeding beperkt tot het maximale bedrag waarvoor Beyond Stress in dit kader verzekerd is.

5.6 Beyond Stress BV heeft het recht om een deelnemer verdere deelname te ontzeggen, wanneer deze wangedrag vertoont tijdens deelname aan een training of coaching.

5.7 Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Beyond Stress BV gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

Artikel 6 Voorbehoud

6.1 Beyond Stress BV behoudt zich het recht voor de inhoud en het programma van coaching- en trainingstrajecten aan te passen.

6.2 Beyond Stress BV doet er alles aan om een eenmaal gepland coaching- of trainingstraject door te laten gaan.

6.3 Indien Beyond Stress BV wegens onvoldoende deelnemers of door overmacht een trainings- of coachingstraject moet afbreken of annuleren, dan zal Beyond Stress BV zich inspannen om binnen redelijke termijn een alternatieve training of coaching te bieden.

Artikel 7 Vertrouwelijke informatie

7.1 Beyond Stress BV beschouwt alle door deelnemers verstrekte persoonlijke informatie als vertrouwelijke informatie. Beyond Stress BV, evenals een ieder die werkzaamheden voor Beyond Stress BV verricht, verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van en over deelnemers.

7.2 De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door Beyond Stress BV geregistreerd en uitsluitend gebruikt om deelnemers op de hoogte te houden van het aanbod van diensten en producten van Beyond Stress BV. Een deelnemer die niet (langer) van deze dienst gebruik wil maken, kan dit schriftelijk of per e-mail laten weten, waarop hij/zij van de mailinglist zal worden gehaald.

Artikel 8 Overige bepalingen

8.1 De gebruiksrechten van de producten die Stress BV ten behoeve van een training of coaching ontwikkelt dan wel ter beschikking stelt, berusten uitsluitend bij Beyond Stress BV of haar licentiegevers. In dit artikel wordt onder ‘product’ onder meer verstaan: analyses, ontwerpen, documentatie, trainingsmateriaal, rapporten, presentaties, offertes, programmatuur en databestanden, alsmede voorbereidend materiaal daarvan.

8.2 Het is een deelnemer niet toegestaan de in het voorgaande lid bedoelde producten in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken, tenzij Beyond Stress BV daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

8.3 Op de overeenkomsten tussen Beyond Stress BV en deelnemers is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beslissing voorgelegd.